اهداف برگزاری

  چهارمین کنفرانس بین‌المللی و هفتیمن کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران با توجه به چشم‌انداز تعریف شده اهداف زیر را دنبال می‌کند:

  - فراهم‌سازي بستر مناسب براي انتقال اندیشه‌ها، فن‌آوری‌ها و تجربه‌های محققان، خبرگان و مدیران كشورهای مختلف

  - آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین روش‌های پژوهشی در منابع طبیعی و محیط زیست

  - تبیین ضرورت توسعه و ترویج صحیح فرهنگ و مدیریت نوین منابع طبیعی و محیط زیست

  - دستیابی به راهبردها و راهکارهای مدیریت و برنامه‌ریزی منابع طبیعی و محیط زیست

  - ایجاد هم‌سویی و هماهنگی بین مسئولان اجرایی، مدیران، متخصصان و پژوهش‌گران

  - شناخت ارزش‌ها و الگوهای مناسب توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست

  -  بسترسازی برای شناخت اصولی و گسترده متقابل صنعت و دانشگاه

  - کشف استعدادهای نهفته و استفاده از تجارب و اندیشه بزرگان

  - کمک به ایجاد فرهنگ مصرف بهینه منابع