محورهای کنفرانس

  ✅ حفاظت، بازسازی و پویایی بوم‌سازگان‌های جنگلی 

  ✅ جنگل‌شناسی، آتش‌سوزی، سلامت جنگل و تنوع زیستی

  ✅ مدیریت و پایش کمی و کیفی بوم‌سازگان‌ها

  ✅ رویکرد اکولوژیک در مدیریت جنگل‌ها و مراتع

  ✅ تغییر اقلیم، مخاطرات محیطی و تاب‌آوری بوم‌سازگان

   ارزیابی، مدل‌سازی و مدیریت منابع آب-خاک-گیاه

  ✅ مدیریت کاربری اراضی و خدمات بوم‌سازگان

  ✅ سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی

  ✅ مدیریت جامعه‌محور جنگل‌ها و مراتع

  ✅ قوانین، حقوق و حکمرانی منابع طبیعی و محیط زیست و مسائل اقتصادی و اجتماعی

  ✅ عمران-مهندسی محیط زیست، توسعه پایدار شهری و روستایی و اکوتوریسم

  ✅ امنیت زیستی و کشاورزی سازگار با محیط زیست 

  ✅ گردشگری - سرمایه‌گذاری سبز

  ✅ مدیریت و تامین مواد اولیه صنایع چوب و کاغذ