نمایش نسخه فارسی

    Sender: Ali Zali: Parsabad city, Ardabil Province- Iran Sender: Ali Zali: Aras River - Parsabad city, Ardabil Province- Iran

    Sabalan Mountain Heights Lake - Ardabil Province- Iran Eagle stone (Qartal Dashi) western heights of Sabalan mountain in Meshginshahr city - Ardabil Province- Iran

    Rangelands of Sabalan Mountain - Ardabil Province-Iran Sender: Dr. Mehdi Moammari - Goli village, Koraim - Ardabil Province-Iran